Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.

For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et aksjeselskap må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring fra revisor, finansinstitusjon, bank, advokat eller regnskapsfører som viser innbetaling av aksjeinnskuddet hvis dette kun består av penger

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • redegjørelse som er signert av stifterne og bekreftet av revisor
  • erklæring fra revisor om innbetaling av aksjeinnskuddet

Husk å signere i skjemaet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og regnskapsfører må bekrefte at de påtar seg vervet. Dette gjør de ved å signere i Samordnet registermelding.

Disse vedleggene må legges ved i noen tilfeller:

  • avtale om særskilte rettigheter, jf. aksjeloven § 2-4
  • avtale vedrørende stiftelsesutgifter, jf. aksjeloven § 2-5
  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet, dersom selskapet skal drive virksomhet som bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak eller e-pengeforetak.

Hva trenger du for å starte aksjeselskap (AS) – Steg for steg?

Hvis du vil starte et aksjeselskap (AS) trenger du verdier for minst 30 000 kroner til å skyte inn som aksjekapital. Hovedregelen er at aksjekapitalen skal innbetales i penger. Derimot er det mulig å skyte inn fysiske ting, som eiendom, datamaskiner og biler, i selskapet, og bruke dette som aksjekapital. Dette kalles tingsinnskudd.

I tillegg skal det utarbeides stiftelsesdokument og avholdes stiftelsesmøte.

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Kort oppsummert kan du starte et aksjeselskap (AS) i tre steg:

  1. Opprette stiftelsesdokument
  2. Åpne bankkonto og innbetale aksjekapital
  3. Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Opprette stiftelsesdokument

Det første du må gjøre er å opprette et stiftelsesdokument. Tradisjonelt ble dette i gjort i et møte mellom alle som skulle eie selskapet (stifterne). Det var i dette møte stifterne bestemte detaljene om selskapet, slik som hva det skulle hete, størrelsen på aksjekapitalen, osv.. Stiftelsesdokumentet besto av et referat fra møtet, vedtektene som hadde blitt fastsatt, og det var her eierne bandt seg til å skyte inn aksjekapital – tegnet aksjer.

Stiftelsesdokumentet skal utformes på samme måte i dag. Derimot finnes det mange digitale løsninger for å hjelpe deg med å utforme et stiftelsesdokument. Du kan stifte selskapet direkte i Brønnøysundregistrene.

Åpne bankkonto og innbetale aksjekapital

Neste steg er å åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen. Banken krever at stiftelsesdokumentet, inkludert vedtektene, er klare før det kan åpnes en bankkonto for selskapet. Når aksjekapitalen er innbetalt trenger du en bekreftelse på dette. Banken vil normalt bekrefte dette, men i visse tilfeller må revisor eller advokat kontaktes. Det gjelder blant annet hvis det skal gjøres tingsinnskudd.

Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Når selskapet er stiftet, og aksjekapitalen er innbetalt til selskapets bankkonto, er det klart for å registrere selskapet i Foretaksregisteret. Det er Brønnøysundregisteret som administrerer Foretaksregistreret, og det er først når selskapet er registrert her at selskapet får et organisasjonsnummer.

Når selskapet får tildelt et organisasjonsnummer av Foretaksregisteret, kan du sende dette til banken. Når banken får registrert selskapets organisasjonsnummer, kan du få tilgang til aksjekapitalen – dvs. selskapets bankkonto.

 

Translate »